كنفرانس گذشته

كنفرانس ملي بهينه سازي مصرف انرژي در علوم و مهندسي

اين كنفرانس در 13 شهريور ماه 1393 توسط موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش با همكاري دانشگاه فني و حرفه اي و دانشكده فني و حرفه اي دختران بابل در استان مازندران و شهر بابل برگزار گرديد. در اين كنفرانس  با حضور مسئولين  و نخبگان علمي كشوري برگزار گرديد و تعداد 760 مقاله به دبيرخانه كنفرانس ارسال و از اين تعداد 351 مقاله از سوي كميته علمي مورد پذيرش قرار گرفت. از اين تعداد در حدود 120 مقاله به صورت شفاهي و پوستر و مابقي به صورت غير حضوري پذيرفته شد. مقالات اين كنفرانس در پايگاه علمي مقالات كشور (سيويليكا) به ثبت رسيده است.

 

حامیان علمي كنفرانس
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان