تاريخ هاي مهم

شروع ارسال مقالات 96/05/01
مهلت ارسال مقالات 96/08/19
نتايج داوري مقالات  یک هفته  بعد از ارسال مقاله
مهلت پرداخت هزینه يك هفته  بعد از پذيرش مقاله
تاريخ برگزاري كنفرانس 96/08/25

محل برگزاری کنفرانس در استان مازندران و شهر بابل و در25 آبان ماه 1396 خواهد بود و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.

حامیان علمي كنفرانس
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان